कार्यक्रम तालिका

सबै
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:05 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
हाम्रो बजार राम्रो बजार 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:05 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:05 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:05 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:05 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
हाम्रो बजार राम्रो बजार 5:30 pm - 6:00 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm
शुभारम्भ 04:55 am - 05:00 am
भजन माला 05:00 am - 05:30 am
प्रवचन 05:30 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बाणि बहस 06:30 am - 07:00 am
शिवशक्ति खबर 07:00 am - 07:10 am
बि.बि.सी. बिहानी सेवा 07:15 am - 07:30 am
शुभ प्रभात 07:30 am - 08:00 am
थाहा अपडेट 08:00 am - 08:05 am
हाम्रो सरोकार 08:05 am - 09:00 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
आवाज र संगित 09:15 am - 10:00 am
शिवशक्ति अपडेट 10:00 am - 10:05 am
लोक भाका 10:05 am - 11:00 am
शिवशक्ति अपडेट 11:00 am - 11:05 am
थाहा खबर 12:00 pm - 12:15 pm
चमेलीको चौतारी 12:15 pm - 1:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 1:00 pm - 1:05 pm
साथी संग मनका कुरा 1:15 pm - 2:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 2:00 pm - 2:05 pm
आधुनिक बहार 2:05 pm - 3:00 pm
थाहा खबर 3:00 pm - 3:15 pm
माईला बा 3:15 pm - 4:00 pm
शिवशक्ति अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक लहरी 4:10 pm - 5:00 pm
शिवशक्ति खबर 5:00 pm - 5:30 pm
थाहा खबर 6:00 pm - 6:30 pm
साझ पख 6:30 pm - 7:00 pm
नसुनिएका भाकाहरु 7:05 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
थाहा अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
Sweet song 8:10 pm - 8:45 pm
B.B.C. Nepali 8:45 pm - 9:15 pm
सदाबहार हिन्दी 9:15 pm - 10:00 pm